Home >> >> Pushkar 3 Star Hotels

Pushkar Hotel

  • Hotel Itinerary

Hotel Pushkar Resorts

Address : Village Ganhera, Motisar Road, Pushkar,
Rajasthan, India

Hotel Pushkar Resorts Overview
Hotel Pushkar Resort is located at the Village Ganhera, Motisar Road, Pushkar, Rajasth

Hotel Jagat Palace

Address : Jagat Palace, Pushkar - 305022,
Rajasthan, India

Hotel Jagat Palace Overview
Hotel Jagat Palace is constructed and run by the princely family of Khanpur. This heritage hotel p

Hotel Pushkar Resorts

Address : Village Ganhera, Motisar Road, Pushkar,
Rajasthan, India

Hotel Pushkar Resorts Overview
Hotel Pushkar Resort is located at the Village Ganhera, Motisar Road, Pushkar, Rajasth